1399/01/06 21:48
با ثبت اطلاعات در سامانه salamat.gov.ir همه با هم در راستاي مبارزه با ويروس #كرونا قدم بر مي داريم
با ثبت اطلاعات در سامانه salamat.gov.ir همه با هم در راستای مبارزه با ویروس #کرونا قدم بر می داریم

 با ثبت اطلاعات در سامانه salamat.gov.ir همه با هم در راستای مبارزه با ویروس #کرونا قدم بر می داریم

#کرونا_را_شکست_میدهیم
#در_خانه_بمانیم
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#اخبار_شهرستان_فراهان

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved