1398/11/24 20:54
لازم است اصحاب رسانه شهرستان همانند دوره هاي گذشته ؛ ادبيات صادقانه ، وحدت بخش ، اميدوار كننده و نشاط آور در عرصه انتخابات را جز اصول كاري خود قرار دهند.
لازم است اصحاب رسانه شهرستان همانند دوره های گذشته ؛ ادبیات صادقانه ، وحدت بخش ، امیدوار کننده و نشاط آور در عرصه انتخابات را جز اصول کاری خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان فراهان:

🔸لازم است اصحاب رسانه شهرستان همانند دوره های گذشته ؛ ادبیات صادقانه ، وحدت بخش ، امیدوار کننده و نشاط آور در عرصه انتخابات را جز اصول کاری خود قرار دهند.

کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی امور انتخابات شهرستان فراهان

#روابط_عمومی_فرمانداری_فراهان

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved