Portal_background_image

معرفي روستاي تبرته فراهان

معرفی روستا ی تبرته فراهان

 

زبان :فارسی
تعداد خانوار : ۲۸۵ خانوار بر حسب سر شماری فوس مسکن ۱۳۹۵
جمعیت: ۱۸۵۰ نفر

تا سیسات عمومی :آ ب لوله کشی، بر ق و غسا لخا نه ، گاز ، تلفن و...

دبستان و را هنما یی دخترا نه و پسرا نه – خا نه بهداشت – شعبه نفت – ۱۰ باب مغا زه و تعمیر گاه مو تور سواری ۲ باب -جو شکاری ۲ باب

حد اقل در آ مد مردم :کمترین در آ مد افراد تحت پو شش کمیته امداد و بیشترین در آ مد ما هیا نه حدود ۵۰۰ هزار تو مان

تعداد گاو شیری ۱۰۰ راس و تعداد کو سفند :۳۰۰۰راس

قنوات :۱- آب بزرگ ۲-آب کو چک ۳- گئو خان که هر سه مو رد خشک شده است و اهالی آب آ شا میدنی ندارند

 

رو ستا ی تبر ته با مسا حت مسکو نی ۱۰ هزار متر مربع در ۱۷ کیلو متری فر مهین و ۶۱ گیلو متری اراک قرار دارد و با روستا های کودزر در شمال و سا روق در جنوب و مخلص آ باد در شرق و سو سن آ باد و یسا ول در غرب همسا یه است . این روستا غله خیز ترین روستای منطقه فرا هان می با شد و بیشترین زمین و وسعترین املاک کشا ورزی را داراست . در کتاب اشعار میرزا عیسی قا یم مقام و در اشعار وی از این روستا بعنوان ملکی خود یاد می کند و احتما لا”بعد از وی ویا در زمان حیات وی این روستا به آ ستان تولیت حضرت معصو مه در قم وا گذار شده است و هم اکنون نیز این روستا در تو لیت حضرت معصو مه است و کشا ورزان تبر ته به عنوان اجا ره دار محسوب می شوند .

رو ستا ی تبر ته با مسا حت مسکو نی ۱۰ هزار متر مربع در ۱۷ کیلو متری فر مهین و ۶۱ گیلو متری اراک قرار دارد و با روستا های کودزر در شمال و سا روق در جنوب و مخلص آ باد در شرق و سو سن آ باد و یسا ول در غرب همسا یه است . این روستا غله خیز ترین روستای منطقه فرا هان می با شد و بیشترین زمین و وسعترین املاک کشا ورزی را داراست . در کتاب اشعار میرزا عیسی قا یم مقام و در اشعار وی از این روستا بعنوان ملکی خود یاد می کند و احتما لا”بعد از وی ویا در زمان حیات وی این روستا به آ ستان تولیت حضرت معصو مه در قم وا گذار شده است و هم اکنون نیز این روستا در تو لیت حضرت معصو مه است و کشا ورزان تبر ته به عنوان اجا ره دار محسوب می شوند .

درتا ریخ تفرش فرا هان آ شتیان نو شته مر تضی فمی تفرشی در باره تبر ته نو شته شده است که ابو بکرپدر سعد ابن ابو بکر زنگی حا کم فار س که سعدی شا عر بلند آ وازه در زمان وی می زیسته است و سعدی شیرازی وی را مدح کرده است در سفری که به همدان و منطقه فرا هان داشته در حوالی رو ستای تبرته دار فا نی را وداع گفته است و احتما لا” در همین رو ستا مد فون است .

زبان مردم تبر ته :زبان مردم تبر ته منحصر بفرد است ولی مطا بقت هایی را با زبان مردم سا روق دارد . این زبان برعکس زبان تا تی قابل فهم است و لی با گیش مردم فرا هان تفا وت اسا سی دارد .ها گو یه ها و وا گو یه های این زبان فرا وان است و نیاز به تحقی قات اسا سی در این زمینه دا رد .

مثلا” ها گور تم =بگیرم ها گورت =بگیر گو تی دی = گرفتی

سطح زیر کشت: متجا وز از ۲۵۰۰هکتار

تبرته در تمامي ايران نامي است منحصر بفرد و از روستاهاي بسيار قديم فراهان مي باشد .نام اين روستا از يكهزار سال پيش تبرته بوده ودر تاریخ قم صفحه ۱۴۱نیز به آن اشا ره شده است و تحت نام رستا ق کوزدر.

در آن چندين برجهاي تاريخي مربوط به قاجارمثل تپه هاي گبر که باز مانده دوران ماد ها در خرمنها وقروق . قله هاي جوخان . پاشاخان و پارسانك مي باشد كه تعدادي از آنها تخريب شده چندين آسياب آبي – چاله خرابه ها وتپه آب كوچك . اين محل كه متصل بهباغهاي انگور آب كوچك بوده ودر سمت شرق فعلي روستا قرار دارد منطقه مسكوني وسيعي بوده كه بر اثر تحولات تاريخي كه در فراهان رخ داده به مخروبه تبديل شده . حكايت از تاريخي بودن منطقه دارد واحتمال دارد در زمان خفت بار حمله افقانها به ايران با اهالي فراهان با بدترين وضع رفتار كرده در اين نبرد ۵ هزار تن از اهالي فراهان وساير مناطق همجوار كشته شدند و قراء زيادي تخریبشدند احتمال دارد همين چاله خرابه ها نيز در آن زمان ويران شده باشند.

قديمی ترين بنای تاريخی امامزادگان عبدالله ورقيه خاتون با ۱۰۰۰ سال قدمت که در سال ۹۰۵هجری و آغاز سلطنت شاه اسما عیل صفوی مر مت شده است دو گنبد يک ايوان متصل به دو بقعه وچندين حجره و طاقنما از داخل وبيرون شكل زيبايی به بنای دوران ايلخانی داده است .

ميراث فرهنگی وگردشگری استان مرکزي با مرمت نمای خارجی بنا در پاييز سال ۸۶ زيبايی بنا را دو چندان کرده اين بنای ارزشمند با دارا بودن امکانات آب . برق . سرويس بهداشتی در حا ل حا ضر تا حدو دی زیبا یی سا بق را تدا عی می کند .

مکان ها ی معرف :

اب کوچک-اب بزرگ -لره-گئو خان -چاه رشید-گاوتپه-هموار-چاه خلچ-تپه خدر-

اسامی شهدای گرانقدر این روستا

شهید احمد رحیمیان فرزند ولی الله

شهید محمدنبی تبرته فراهانی فرزند تقی
شهید عباس تبرته فراهانی فرزند عیسی

گالری تصاویر

معرفی روستای تبرته فراهانمعرفی روستای تبرته فراهانمعرفی روستای تبرته فراهانمعرفی روستای تبرته فراهانمعرفی روستای تبرته فراهانمعرفی روستای تبرته فراهانمعرفی روستای تبرته فراهانمعرفی روستای تبرته فراهانمعرفی روستای تبرته فراهان

دسته بندی

مسئول روابط عمومی فرمانداری فراهان


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه

  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها